Kenzhebek Niyazovich Ibrashev

Kenzhebek Niyazovich Ibrashev

Chairman of the Fund's Board of Trustees

Last position: Ex – General Director of KAZENERGY Association